Dzień dzikiej przyrody

03/03/2021 - Cały dzień

3 marca, w rocznicę podpisania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), obchodzimy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to „Lasy i źródła utrzymania: utrzymanie ludzi i planety”

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony w 2013 r. podczas 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jego głównym celem jest uczczenie światowego bogactwa dzikiej fauny i flory przy równoczesnym podnoszeniu świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami. Ten dzień ma również przypominać o roli Konwencji CITES jako kluczowego narzędzia pozwalającego przeciwdziałać kłusownictwu i nielegalnemu handlowi dzikimi gatunkami.

Celem Konwencji CITES jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi gatunkami oraz produktami pochodnymi. Działania kontrolujące handel międzynarodowy niejednokrotnie są skuteczniejsze niż ochrona gatunków w kraju występowania. Wiele państw o największej różnorodności biologicznej to słabo rozwinięte kraje afrykańskie, azjatyckie lub południowoamerykańskie, gdzie powstrzymanie kłusownictwa i nielegalnego pozyskania jest bardzo trudne ze względu na ograniczone środki. Dlatego też kontrola na granicach i rynkach wewnętrznych, w szczególności w rozwiniętych krajach największego popytu na okazy dzikiej fauny i flory, jest istotnym elementem powstrzymania niezrównoważonego pozyskiwania roślin i zwierząt.

Konwencja weszła w życie 1 lipca 1975 r., Polska ratyfikowała przystąpienie do Konwencji 12 grudnia 1989 r., a obowiązuje w naszym kraju od 12 marca 1990 r.

Więcej informacji na temat ochrony dziko występujących populacji zwierząt i roślin na oficjalnej stronie Światowego Dnia Dzikiej Przyrody.

 

Comments are closed.